logotipus

Col·laboradors

Televisió Digital Interactiva (IDTV)

La televisió digital codifica la senyal de forma binària. Això fa possible transmetre molta més informació obtenint una gran qualitat d'imatge i so, i transmetre altres tipus de dades com per exemple aplicacions informàtiques.

La televisió digital no tan sols rep la informació emesa per la companyia operadora, sinó que a més habilita la possibilitat que l'espectador enviï informació cap a l'emissor mitjançant un canal anomenat de retorn. Així el telespectador converteix la pantalla de televisió amb un centre de comunicació multimèdia.

Els teleespectadors estan acostumats a manejar el televisor amb el comandament a distància ja sia per encendre/apagar, canviar de canal o operar amb el teletext, però la possibilitat que permet la IDTV d'enviar informació cap a la font difusora de senyal provocarà un gran canvi en la manera de veure el televisor. El teleespectador deixarà de tenir una actitud completament passiva davant el televisor per assolir unes quotes més elevades de protagonisme: podrà comprar, fer transferències bancàries, la declaració de la renda, cercar feina, podrà informar al seu centre d'assistència primària del seu estat de salut, etc.

Amb la Televisió Digital Interactiva, IDTV, el clàssic teleespectador es converteix amb un autèntic teleusuari. El teleespectador tan sols rep informació mentre que el teleusuari en pot enviar. Una pantalla IDTV controlada per un simple comandament a distància fa possible que el teleusuari interactui amb la informació, sense haver de tenir una elevada formació tècnica.

Però les possibilitats no es limiten a la pantalla de televisió del saló. Els telèfons mòbils, les pda, els ordinadors portàtils i d'altres també poden rebre la senyal digital. De manera que el teleusuari pot interactuar des de qualsevol indret, no tan sols des de el saló de casa.

Aprofitant aquesta tecnologia s'ha creat una aplicació informàtica sobre el terceti que compleix amb els estandards de la IDTV. Aquesta conté la normativa del joc, algunes estratègies i consideracions sobre el joc. Tot amb l'objectiu de donar la màxima divulgació al terceti.